Home » ธุวตารา by ลักษณวดี
ธุวตารา ลักษณวดี

ธุวตารา

ลักษณวดี

Published
ISBN :
669 pages
Enter the sum

 About the Book 

การแยกและการรวมกันของสองอาณาจักรเปนการวัดอำนาจแหง ฟาโรห เคยกลาวกันวาหากทุตโมซิสทีหนึง ยังมิดวนเสดจไปเฝาเทพบิดร อาณาจักรธีบิส อาจจะ รวมเปนหนึงเดียว...บัดนีกาลลวงเลย อาณาจักร ธีบิสบน กลับมีชองวาง ขณะที ธีบิสลาง กลาวกันวา งูเหาแหงทะเลทรายMoreการแยกและการรวมกันของสองอาณาจักรเป็นการวัดอำนาจแห่ง ฟาโรห์ เคยกล่าวกันว่าหากทุตโมซิสที่หนึ่ง ยังมิด่วนเสด็จไปเฝ้าเทพบิดร อาณาจักรธีบิส อาจจะ รวมเป็นหนึ่งเดียว...บัดนี้กาลล่วงเลย อาณาจักร ธีบิสบน กลับมีช่องว่าง ขณะที่ ธีบิสล่าง กล่าวกันว่า งูเห่าแห่งทะเลทราย ทรงพิษร้ายมหาศาล พระอารมณ์ฟาโรห์ประดุจวายุในทะเลทราย ฟ้าแจ่มใส อยู่ดีๆ แท้ๆ พายุจะละลิ่วล่อง นำความพินาศมาให้ หลังจากนั้นจะระเรื่อย ชื่นฉ่ำ...เมมโนฟิส เป็นดังนั้นฟาโรห์เมมโนฟิส เจ้าชายอาฮา คืองูเห่าแห่งทะเลทราย คือฟาโรห์แห่งอาณาจักร ธีบิสล่าง ฮัตเชปซัต คือเหยี่ยวทะเลทราย ฮัต-โฮรัส พิลาสล้ำ ดุจธุวตารา ดาวเหนือแห่ง ธีบิสบน...เมมโนฟิส...แข็งแกร่ง สง่างาม...ฮัตเชปซัต...อาจอง พิลาสล้ำ ธุวตาธา ตำนานแห่งท้องทะเลทรายเดียวกัน ที่จารึก รัก รบ และเสน่หาแห่งฟาโรห์...ที่มา: www.se-ed.com